Hinnasto

Jätekeskuksessa on painoperusteinen (tonni) hinnoittelu. Kaikki alueelle tulevat jätekuormat punnitaan vaakavastaanotossa. Ensisijaisesti jätteet laskutetaan sähköisellä laskulla tai paperilaskulla. Poikkeustapauksissa asiakkaalla on mahdollisuus pyytää muuta maksutapaa.

Jätteenkäsittelymaksut

Keltakankaan jätekeskuksen hinnasto
€/tonni alv 0 %€/tonni alv 24 %
Kyllästetty puu210,00 €260,40 €
Kipsilevyjäte97,00 €120,28 €
Kattohuopa150,00 €186,00 €
Tasolasi97,00 €120,28 €
Tasolasi, ikkunat115,00 €142,60 €
Muovit, erikoiskäsiteltävät105,00 €130,20 €
Tiili/betoni käsittelykentälle >150 mm40,00 €49,60 €
Kivennäismaa-ainekset15,00 €18,60 €
Lajiteltava jäte 30 %158,00 €195,92 €
Lajiteltava jäte 50%115,00 €142,60 €
Lajiteltava jäte 70%99,00 €122,76 €
Puujäte, Laatu IIveloituksetta
Puujäte, Laatu Iveloituksetta
Energiajäte64,00 €79,36 €
Kannot40,00 €49,60 €
Sekapeltiveloituksetta
Kovat muovit50,00 €62,00 €
Erikoiskäsiteltävät jakeet180,00 €223,20 €
Risut ja oksatveloituksetta
Huonekalut97,00 €120,28 €
Öljynerotuskaivoliete200,00 €248,00 €
Öljyiset maattapauskohtaisesti
Sadevesikaivoliete80,00 €99,20 €
Hiekanerotuskaivoliete80,00 €99,20 €
Teollisuusliete90,00 €111,60 €
Rasvanerotuskaivoliete80,00 €99,20 €
Muu liete120,00 €148,80 €

Kappalemaksut ja muut maksut

KAPPALEMAKSUT€/kpl alv 0 %€/kpl alv 24 %
Punnitusmaksu15,00 €18,60 €
Palvelumaksu20,00 €24,80 €
Kuorman purkamisen avustaminen koneella20,00 €24,80 €
Vaaralliset jätteet, renkaat ja sähkö- ja elektroniikkaromu40,00 €49,60 €
Astialisämaksu 1m380,00 €99,20 €
Astialisämaksu 20020,00 €24,80 €
MUUT MAKSUT€/kg alv 0 %€/kg alv 24 %
Sähkö- ja Elektroniikkaromu0,70 €0,87 €
Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen hinnasto
€/tonni alv 0 %€/tonni alv 24 %
Lajiteltava jäte 30%155,00 €192,20 €
Lajiteltava jäte 50%120,00 €148,80 €
Lajiteltava jäte 70 %97,00 €120,28 €
Energiajäte80,00 €99,20 €
Muovit, erikoiskäsiteltävät120,00 €148,80 €
Erikoiskäsiteltävät jakeet180,00 €223,20 €
Puujäteveloituksetta
Lajiteltava puujäte30,00 €37,20 €
Sekajäte120,00 €148,80 €
Kipsilevyjäte97,00 €120,28 €
Kattohuopa150,00 €186,00 €
Tasolasi97,00 €120,28 €
Kyllästetty puu220,00 €272,80 €
Sekapeltiveloituksetta
Betonijäte >150mm40,00 €49,60 €
Maa-aines, epäpuhdas60,00 €74,40 €
Öljyiset maattapauskohtaisesti
Sadevesikaivoliete30,00 €37,20 €
Hiekanerotuskaivoliete90,00 €111,60 €
Teollisuusliete90,00 €111,60 €
Rasvanerotuskaivoliete90,00 €111,60 €
Muu liete120,00 €148,80 €
Virheellisesti lajiteltu jäte450,00 €558,00 €

Kukkuroinmäen kappalemaksut

KAPPALEMAKSUT€/kpl alv 0 %€/kpl alv 24 %
Punnitusmaksu13,00 €16,12 €
Palvelumaksu20,00 €24,80 €
Kuorman purkamisen avustaminen koneella20,00 €24,80 €
Vaaralliset jätteet, renkaat ja sähkö- ja elektroniikkaromu40,00 €49,60 €
Astialisämaksu 1m380,00 €99,20 €
Astialisämaksu 200l20,00 €24,80 €
Konetyö80,00 €99,20 €

Maksaminen ja maksuvälineet

Maksu suoritetaan ensisijaisesti laskulla. Muista vaihtoehdoista ole yhteydessä Ekokaari Oy:n henkilökuntaan.

Ekokaari Oy:n laskutus ja laskutustiedot

Käsittelymaksu peritään joko jätteen toimittajalta tai erikseen ilmoitettaessa suoraan jätteen tuottajalta/ haltijalta.

Käsittelymaksut laskutetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä määräpäivänä. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on maksettava erääntymispäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Erääntyneestä laskusta lähetetään muistutuslasku, jonka yhteydessä peritään samalla muistutuskulut.

Laskun maksamatta jättäneeltä vastaanotetaan jätekuormia vain käteissuoritusta vastaan, kunnes saatava on kokonaan suoritettu.

Mahdolliset huomautukset laskutuksesta on tehtävä Ekokaari Oy:lle kahdeksan päivän kuluessa laskun saamisesta.

Ekokaari Oy:n laskutustiedot

Pyydämme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.

Operaattori: Basware Oyj
Välittäjän tunnus: BAWCFI22
Verkkolaskuosoite: 003728400583

y-tunnus: 2840058-3

Paperiset laskut lähetetään yhtiön postiosoitteeseen:

Ekokaari Oy
Ekokaari 50
46860 Keltakangas

Punnitus- ja käsittelymaksut

Punnitusmaksu

Punnitusmaksu (jätelajikohtainen) lisätään painoperusteiseen maksuun.

Käsittelymaksut

Kaikki vastaanotettavat jätteet hinnoitellaan jätteenkäsittelymaksutaulukon mukaisesti. Kuormat tarkastetaan ja ilmoitettu laatuluokka vahvistetaan jätekeskuksen henkilökunnan toimesta.

Mikäli kuormantarkastuksessa havaitaan, että jätekuorma ei kuulu siihen laatuluokkaan, jona se on tuotu vastaanottopisteeseen, peritään työstä aiheutuneet kustannukset sekä korotettu käsittelymaksu uuden luokituksen mukaan.

Esimerkki:
Jos energiajätekuormassa on epäpuhtauksia, luokitellaan kuorma lajiteltavaan jätteeseen. Hinnoittelu määräytyy kuorman sisältämien epäpuhtauksien mukaan.

Laskun maksamatta jättäneeltä vastaanotetaan jätekuormia vain käteissuoritusta vastaan, kunnes saatava on kokonaan suoritettu.

Mahdolliset huomautukset laskutuksesta on tehtävä Ekokaari Oy:lle kahdeksan päivän kuluessa laskun saamisesta.

Siirtoasiakirjamenettely

Jätelain 121 §:n mukaisesti jätteen haltijan edellytetään laativan siirtoasiakirjan rakennus- ja purkujätteistä (esim. sekalainen rakennusjäte, puujäte, energiajäte, tiilijäte, asfaltti, ylijäämämaa), pilaantuneista maista, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, vaarallisesta jätteestä ja saostus- ja umpikaivolietteistä. Mikäli jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.

Jätelain 121 §:ssä tarkoitettu siirtoasiakirja on laadittava ensisijaisesti sähköisenä. Siirtoasiakirjan tietojen on oltava koneluettavassa muodossa. Siirtoasiakirjaan tehtävät muutokset on voitava havaita jälkikäteen ja muutokset on tehtävä niin, etteivät alkuperäiset tiedot häviä. Siirtoasiakirjan on oltava luettavissa jätteen siirron aikana ja siinä olevien tietojen on oltava saatavissa kaikille siirtoon osallistuville. Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus, jätteen kuljettajan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteen vastaanotto sähköisellä allekirjoituksella, sähköisellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todentamismenetelmällä. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirjan tiedot kolmen vuoden ajan siirron päättymisestä.

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja –päivämääristä sekä kuljettajasta.

Siirtoasiakirja voidaan laatia paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että paperinen siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Paperiseen siirtoasiakirjaan on tehtävä laissa tarkoitetut vahvistukset allekirjoituksilla tai muilla järjestelyillä, jos tämä ei heikennä vahvistuksen luotettavuutta.

Paperisia siirtoasiakirjoja saa veloituksetta Keltakankaan jätekeskuksesta.

Siirtoasiakirjan laatineen jätteen haltijan tai kotitaloudesta jätettä noudettaessa jätteen kuljettajan, on huolehdittava siirtoasiakirjan tietojen toimittamisesta Siirto-rekisteriin. Tiedot on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä teknisen rajapinnan kautta. Paperisen siirtoasiakirjan tiedot on toimitettava rekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä sähköisessä asiointipalvelussa. Tiedot voi toimittaa myös muulla rekisterinpitäjän kanssa erikseen sovitulla tavalla, jos tietojen toimittaminen sähköisessä asiointipalvelussa ei ole mahdollista. Jätteen haltija tai kotitaloudesta jätettä noudettaessa jätteen kuljettaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Jätelain ja -asetuksen edellyttämän siirtoasiakirjan tarkoitus on turvata jätteiden toimitus asianmukaiseen käsittelyyn ja luoda viranomaisille edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan.

Ekokaari Oy:n jätelaatumäärittelyt

Jätelaatumäärittely koskee jätekeskukseen tuotavia punnittavia jäte-eriä.

Lajittelua vaativat jätteet

Lajiteltava jäte 30 %
Lajittelematon sekalainen jäte, joka sisältää alle 30% hyödynnettäviä jakeita kuten paperi, pahvi, muovi, puu ja metalli.

Lajiteltava jäte 50 %
Lajittelematon sekalainen jäte, joka sisältää 50% hyödynnettäviä jakeita kuten paperi, pahvi, muovi, puu ja metalli.

Lajiteltava jäte 70 %
Lajittelematon sekalainen jäte, joka sisältää yli 70% hyödynnettäviä jakeita kuten paperi, pahvi, muovi, puu ja metalli.

Erikoiskäsiteltävät jakeet
Poikkeavaa laitoskäsittelyä vaativat jäte-erät. Esim. tullihävitykset.

Huonekalut
Metallia, nahkaa ja keinonahkaa sisältävät huonekalut. Esimerkiksi mekanismisohvat, runkopatjat, joustinpatjat, toimistotuolit ja -pöydät.

Energiahyödynnettävät jätteet

Kyllästetty puu
Vihreä suolakyllästetty ja ruskea kreosoottikyllästetty puu CCA. Ruskea kuparikyllästetty puujäte AB.

Puujäte, Laatu I
Puhdas puujäte, joka ei sisällä käsiteltyä tai pinnoitettua puuta. Saa sisältää pienen määrän metallia, kuten nauloja (esim. kuormalavat). Ei saa sisältää kyllästettyä puuta.

Puujäte, Laatu II
Maalattu, liimattu tai lakattu puujäte. Vanerit, lastulevyt ja puukuitulevyt (esim. MDF). Ei saa sisältää kyllästettyä puuta.

Energiajäte
Erilliskerätty pahvi, paperi, muovi ja puu, jotka eivät kelpaa materiaaleina hyödynnettäviksi. Ei saa sisältää PVC muovia.

Muovit, erikoiskäsiteltävät
Suursäkit, maatilamuovit, aumamuovit, suuret kova- muovikappaleet ja merikonttien sisäsäkit.

Kannot
Puiden kannot.

Risut ja oksat
Puut, risut, oksat, havut ja puumaiset pensaat.

Sekajäte
Yritysten sekalainen yhdyskuntajätteeseen (kuivajäte) verrattavissa oleva jäte. Säkitetty tai pussitettu 

Materiaalihyödynnettävät jätteet

Kipsilevyjäte
Puhdas kipsilevyjäte. Ei saa sisältää muita tuotejäämiä, kuten muovi, puu tai pahvi.

Kattohuopa
Bitumikattohuoparullat ja –palat. Ei asbestia sisältäviä kattohuopia.

Tasolasi
Kirkas, sävytetty tai tummennettu tasolasi. Karkaistu lasi, selektiivilasi ja pinnoitettu lasi.

Tasolasi, ikkunat
Vanhat ikkunat, joissa puu- ja alumiinipokat. Vanhat puiset ikkunalliset terassiovet.

Tiili ja Betoni käsittelykentälle >150mm
Isot pulveroitavat tai murskattavat betonikappaleet.

Kivennäismaa-ainekset
Puhdas kivennäismaa-aines, jota voidaan suoraan hyödyntää maanrakentamisessa.

Sekapelti
Metallit ja pääosin metallia sisältävät kappaleet.

Kovat muovit
Kovamuoviset lavat, tynnyrit, kanisterit, kelat, saavit, sangot, puutarhakalusteet ja mustat putket. Ei saa sisältää PVC muovia.

Öljyiset jätteet

Öljynerotuskaivoliete
Öljypitoiset nestemäiset jätteet. Ei saa sisältää muuta vaarallista jätettä.

Öljyiset maat
Öljyllä pilaantuneet maa-ainekset. Ei saa sisältää muuta vaarallista jätettä.

Nestemäiset jätteet

Sadevesikaivoliete
Hulevesikaivojen tyhjennyksistä ja pesuista syntyvät lietteet ja sakat.

Hiekanerotuskaivoliete
Hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä ja pesuista syntyvät lietteet ja sakat. Tuotaessa esitettävä todistus jätteen öljyhiilivetypitoisuudesta.

Teollisuusliete
Teollisuuden prosesseista peräisin olevat tyhjennys- ja pesulietteet. Esimerkiksi putkikanaalien pesujätteet, varastosäiliöiden tyhjennys- ja pesujätteet yms. Ei saa sisältää vaarallista jätettä tai öljyhiilivetyjä.

Rasvanerotuskaivoliete
Rasvakaivojen tyhjennyksistä ja pesuista syntyvät lietteet ja muut elintarvikerasvalietteet tai sokerilietteet allaskäsittelyyn.

Muu liete
Muut erikseen sovittavat kaupan, teollisuuden, rakentamisen tai yhdyskuntien tyhjennys- ja pesulietteet. Ei saa sisältää vaarallista jätettä tai öljyhiilivetyjä.

Kappalemaksut

Punnitusmaksu
Jätelajikohtainen kuorman punnitusmaksu.

Palvelumaksu
Kertaluonteinen maksu, joka peritään, mikäli jätteen toimittajan/haltijan ilmoittamat kuorman perustiedot (mm. laskutusosoite) osoittautuvat virheellisiksi ja punnitustapahtumasta joudutaan muodostamaan uusi lasku.

Kuorman purkamisen avustaminen koneella
Kertaluontoinen maksu. Esimerkiksi puristekontin tyhjennyksen avustaminen pyöräkoneella.

Vaaralliset jätteet, renkaat ja sähkö- ja elektroniikkaromu
Kappalekohtainen maksu, kun jäte on toimitettu muun materiaalin seassa. Esim. lajiteltavan jätteen joukossa on jääkaappeja.

Astialisämaksu 1m³
Astiakohtainen käsittelymaksu >1m³ kokoisille tyhjille astioille (esim. IBC-kontti). Sovelletaan myös astiakohtaisena lisämaksuna, kun jäte on pakattu >1m³ kokoiseen astiaan.

Astialisämaksu 200l
Astiakohtainen lisämaksu, kun jäte on pakattu >200l kokoiseen astiaan (esim. tynnyri).

Muut maksut

Sähkö- ja elektroniikkaromu
Yritysten käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet.

Virheellisesti lajiteltu jäte
Peritään jätteestä, jota ei ole lajiteltu jätelaatumäärittelyn tai vastaanotto-ohjeiden mukaisesti 

Konetyö
Tuntihintainen veloitus koneavusteisesta palvelusta jätteen toimittajalle (pl. kappalehintainen kuorman purun avustaminen koneellisesti) 

Copyright © 2024 Ekokaari Oy