Jätteensiirtoasiakirja

Siirtoasiakirja 

Jätelain (646/2011) mukaan tietyistä jätteistä tulee aina laatia siirtoasiakirja, joka on mukana kuljetuksen ajan. 1.1.2022 alkaen siirtoasiakirja on pitänyt tehdä sähköisenä (laki jätelain muuttamisesta 714/2021). Lisäksi 1.9.2022 alkaen siirtoasiakirjan tiedot on pitänyt viedä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin (valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021).  

Sähköinen skannattu pdf-tiedosto paperisesta siirtoasiakirjasta ei riitä, vaan asiakirjan tulee olla koneluettavassa muodossa. 

Velvoite koskee yrityksiä, organisaatioita ja kuljetusliikkeitä 

Sähköisen siirtoasiakirjan laatimisesta ja tietojen viemisestä SIIRTO-rekisteriin vastaa jätteen tuottanut yritys tai organisaatio. Jätteen tuottaja voi kuitenkin valtuuttaa esimerkiksi jätteen kuljettajan hoitamaan siirtoasiakirjavelvoitteen. Kotitalouksista tulevien jätteiden siirtoasiakirjoista vastaa aina jätteen kuljettaja.  

Ekokaari Oy ei tarjoa sähköistä siirtoasiakirjapalvelua Keltakankaan jätekeskukseen ja Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen tuotaville jätteille. Jätettä tuottavien organisaatioiden ja jätettä kuljettavien yritysten tulee hankkia kyseinen palvelu itse. Markkinoilla on useita siirtoasiakirjapalvelua tarjoavia yrityksiä. 

Paperisen siirtoasiakirjan voi lain mukaan laatia enää vain silloin, kun sähköisen siirtoasiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä.  

Sähköisen siirtoasiakirjan käyttämättä jättämisestä tai tietojen toimittamatta jättämisestä SIIRTO-rekisteriin voidaan määrätä laiminlyöntimaksu 1.1.2023 alkaen. Toimintaa valvoo ELY-keskus. 

Vain tietyistä jätteistä on laadittava siirtoasiakirja 

Jätelain mukainen siirtoasiakirjavelvoite koskee seuraavia jätekeskukseen tuotavia jätteitä: 

  • rakennus- ja purkujätteet 
  • pilaantuneet maa-ainekset 
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet 
  • vaaralliset jätteet 
  • pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät jätteet (POP-jätteet) 

Siirtoasiakirja sisältää tiedot siitä, mitä jätettä kuljetetaan, mistä ja minne. Siirtoasiakirjan pitää olla luettavissa jätteen siirron aikana. Poliisi voi liikennettä valvoessaan pyytää siirtoasiakirjan nähtäväkseen. Siirtoasiakirjan tietojen on lisäksi oltava jätteen tuottajan, kuljettajan ja käsittelijän saatavilla. Tiedot on toimitettava rekisteriin kuljetuksen päätyttyä. 

Lisätietoja sähköisestä siirtoasiakirjasta ja tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin löytyy ympäristöministeriön sivuilta

Copyright © 2024 Ekokaari Oy