Kyllästetyn puun käsittely

Vastaanottamamme kyllästetty puu toimitetaan asianmukaiseen ja turvalliseen energiahyötykäyttöön.

Ota yhteyttä Hinnasto

Puujäte - kyllästetty puu - Ekokaari

Kyllästetyn puun käsittelyprosessissa varmistetaan, että puun sisältämät kemikaalit ja haitalliset aineet eivät aiheuta terveys- ja ympäristöriskejä

Kyllästetyn puun käsittelyprosessi

Kyllästetty puujäte vastaanotetaan varasto- ja käsittelykentälle ja varastoidaan aumoihin. Varastointi- ja käsittelyalue on asfaltoitu ja kentällä muodostuvat vedet johdetaan jätekeskuksen vesienkäsittelyyn ja edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Puujäte murskataan mobiilimurskaimella, joka on varustettu magneettisten metallien erottimella. Murskauksen jälkeen puumurske toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelykohteeseen esimerkiksi energiantuotantolaitokseen.

Käsittelystä johtuvia ympäristövaikutuksia, kuten pölyä ja melua, seurataan säännöllisesti ja ehkäistään aktiivisesti ympäristöluvan mukaisin toimenpitein.

Kyllästettyä puuta ei voida hävittää tavallisen puun tavoin polttamalla, koska poltettaessa siitä vapautuu myrkyllisiä kaasuja ja syntyy haitta-ainepitoista tuhkaa.

Ekokaari Oy:n kyllästetyn puun käsittelyprosessissa on huomioitu turvallinen toimintatapa koko käsittelyketjun ajan.

Tunnuslukuja

30 000 tn

Vuotuinen käsittelymäärä

87 %

Hyödyntämisaste

5,5 %

Kierrätysaste

33 %

Maanrakennushyödyntäminen

48,5 %

Energiahyödyntäminen

300 000 tn

Kaikkiaan käsitellyt jätteitä

Copyright © 2024 Ekokaari Oy