POP-jäte

Alle on koottu tietoa POP-jätteiden tunnistamisesta, kuljettamisesta sekä käsittelystä.

Hinnasto Ota yhteyttä

Pop-jäte

Meille vastuullinen toiminta tarkoittaa taloudellista-, sosiaalista- ja toiminnallista vastuuta kaikessa tekemisessä.

Laatu ja vastuullisuus »

POP-jätteillä tarkoitetaan sellaisia jätteitä, jotka sisältävät myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia, pysyviä orgaanisia yhdisteitä (Persistent Organic Pollutants). Lainsäädännön mukaan POP-jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka sisältää POP-yhdisteitä vähintään säädetyn pitoisuusrajan mukaisina pitoisuuksina. Alle on koottu POP-jätteen tunnistusoppaasta (Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:1) tietoa POP-jätteiden tunnistamisesta, kuljettamisesta sekä käsittelystä. 

Tunnistaminen 

Jätteen haltijaa koskeva selvilläolovelvollisuus POP-jätteestä koskee vuorollaan jokaista tahoa, jonka hallussa jäte on missä tahansa jätehuoltoketjun vaiheessa. Kaikkien jätehuoltoketjussa toimivien jätteen haltijoiden tulisi omassa toiminnassaan pyrkiä tunnistamaan POP-jätteet mahdollisimman tarkoin, jotta POP-jätteet tulevat käsitellyksi asianmukaisesti. 

Jätteen tuottajalla on jätelain mukaan ensisijainen vastuu selvittää, onko kyseessä POP-jäte. Esimerkiksi rakennusten purkujätteiden osalta selvitys POP-jätteistä tulisi tehdä osana rakennuksen purkukartoitusta. Jätteen haltijan tulisi erotella POP-jätteet muusta jätteestä mahdollisuuksien mukaan jo syntypaikalla ennen jätteen toimittamista käsittelylaitokselle, jotta vältetään muun jätteen saastuminen POP-yhdisteillä. 

Ekokaari Oy:n toimet POP-jätteiden tunnistamiseen on kirjattu Kymenlaakson Jäte -konsernin jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan, joka on toimitettu Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. 

Kirjanpitovelvoite 

Jätelain mukaan jätteen tuottajan, jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen käsittelijän, muun ympäristöluvanvaraisen toiminnan harjoittajan sekä jätteen kuljettajan, välittäjän ja kerääjän on pidettävä osaltaan kirjaa POP-jätteistä. Kirjanpidossa on oltava toiminnan luonteesta riippuen tiedot syntyneen, kerätyn, kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Jätelain uudet kirjanpitovelvoitteet tulivat voimaan 19.7.2021. 

Siirtoasiakirjavelvollisuus 

Jätelaissa siirtoasiakirjavelvollisuus on laajennettu koskemaan myös POP-jätettä. Velvoite tuli voimaan 19.7.2021 alkaen. Jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja POP-jätteestä, joka siirretään ja luovutetaan jätelain 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä, käsittelytavasta toimituspaikassa sekä kuljettajasta. 

Jäteasetuksessa on säädetty tarkemmin, mitä tietoja POP-jätteen siirtoasiakirjaan on merkittävä. Siirtoasiakirjassa on oltava muiden vaadittujen tietojen ohella myös tiedot POP-jätteen sisältämistä pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä tiedot POP- jätteen pakkaus- ja kuljetustavasta. Nämä jäteasetuksen uudet vaatimukset siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista tulivat voimaan 1.9.2022. 

Jätteen haltijan on jätelain mukaan toimitettava siirtoasiakirjan sisältämät tiedot Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään sähköiseen siirtoasiakirjarekisteriin 1.9.2022 alkaen. Velvollisuus koskee myös POP-jätteen siirtoasiakirjoja. 

Jätevirrat, jotka todennäköisesti sisältävät POP-yhdisteitä 

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) on aiemmin käytetty laajasti hyvin monenlaisissa tuotteissa, esimerkiksi ajoneuvoissa, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tekstiileissä, rakennustuotteissa, hydrauliikkanesteissä, maaleissa, teollisuuskemikaaleissa ja torjunta-aineissa. 

Käsittely 

Jätteiden laitosmaisessa lajittelussa ja käsittelyssä syntyvät materiaalijakeet voivat sisältää POP-yhdisteitä, jos lajiteltava jäte on peräisin kokonaan tai osittain rakennusten purkujätteistä, romuajoneuvoista tai sähkö- ja elektroniikkalaitteista. Jätteen käsittelijän tulisi säännöllisesti selvittää POP-yhdisteiden pitoisuuksia niistä jätejakeista, joihin kyseisessä jätteessä olevat muovit, kumi ja tekstiilit päätyvät. 

Ekokaari Oy:n lajittelu- ja murskauslaitoksessa syntyvien jakeiden laatua seurataan säännöllisesti Kymenlaakson Jäte -konsernin ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman mukaisesti ja näin ollen yhtiöllä on valmiudet POP-jätteiden ominaisuuksien tunnistamiseen valmistamistaan tuotteista, kunhan suomalaisissa laboratorioissa tulee valmiudet analysoida jätenäytteistä POP-yhdisteitä. POP-yhdisteiden tunnistaminen yhdistetasolla on mahdollista ainoastaan laboratoriomenetelmin ja merkittävälle osalle POP-yhdisteistä ei vielä ole kehitetty jätteille sopivia standardoituja testimenetelmiä. Analyysimenetelmiä kuitenkin kehitetään jatkuvasti kansainvälisillä foorumeilla ja analyysipalvelujen lisääntyvä kysyntä tulee todennäköisesti lisäämään soveltuvien analyysien tarjontaa myös Suomessa. 

Copyright © 2024 Ekokaari Oy