Öljyisten vesien ja maiden käsittely

Öljyisten maiden käsittelyllä tuotetaan raaka-aineita maanrakentamiseen ja kaatopaikkojen ylläpitoon. Öljyiset vedet hyödynnetään energiana ja loppukäsitellään.

Ota yhteyttä Hinnasto

Öljyinen maa-aines - Ekokaari jätteiden kierrätys

Öljyisten maiden ja vesien käsittely on aikaa vievä prosessi

Öljyisten maiden käsittely tapahtuu kompostoimalla. Öljyvesien käsittelyssä öljy, vesiosa ja kiintoaines erotetaan toisistaan allastamalla.  

Öljyiset maat vastaanotetaan tiivisasfaltoidulle ja erillisviemäröidylle käsittelyalueelle. Toimitettavien maa-ainesten öljyhiilivetypitoisuudet varmistetaan kenttä- ja labortorioanalyysien. Laadunvarmistuksen jälkeen kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan vastaavat maa-ainekset aumataan yhteisiksi käsittelyeriksi. Käsittelyerän kompostoituminen varmistetaan lisäämällä aumoihin tarpeen mukaan heräte- ja tukiaineita sekä ilmastamalla niitä koneellisesti kääntämällä. Prosessin eteneminen varmistetaan säännöllisin analyysein. Valmiit käsittelyerät toimitetaan hyödynnettäväksi pääasiassa kaatopaikkojen ylläpidossa tai kaatopaikkarakentamisessa (sulkurakenteet). Käsittelykenttien suoto- ja hulevedet ohjataan öljynerotusjärjestelmien kautta jätekeskuksen vesienkäsittelyprosessiin.

Öljyiset vedet vastaanotetaan laskeutusaltaisiin, joissa niiden sisältämä öljy nousee pinnalle ja kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle. Altaan väliosaan jää kirkas vesiosa. Pintaöljy pumpataan omaan varastosäiliöönsä ja vesiosa pumpataan öljynerotusjärjestelmien kautta jätekeskuksen vesienkäsittelyprosessiin. Kiintoainesosa poistetaan koneellisesti altaasta, kuivataan ja aumataan omiin käsittelyaumoihinsa.

Prosessissa talteen otettu öljy toimitetaan edelleen loppukäsittelyyn jäteöljyjä hyödyntäville ja käsitteleville laitoksille. Kompostoitu kiintoaines toimitetaan loppukäsiteltäväksi asianmukaiset luvat omaaville käsittelylaitoksille.

Tunnuslukuja

30 000 tn

Vuotuinen käsittelymäärä

87 %

Hyödyntämisaste

5,5 %

Kierrätysaste

33 %

Maanrakennushyödyntäminen

48,5 %

Energiahyödyntäminen

300 000 tn

Kaikkiaan käsitellyt jätteitä

Copyright © 2024 Ekokaari Oy